Studier

Relasjonsledelse Norge tilbyr flere ulike studier, alt fra enkeltdager til lengre prosesser over måneder og år avhengig av kundens behov og ønsker. Det er derfor ikke mulig å beskrive nøyaktig alle muligheter, men nedenfor har vi forsøkt å lage en beskrivelse av noen av de korte studiene vi kan tilby i tillegg til vårt autorisasjonsstudie i Relasjonsedelse. De fire studiene vi her presenterer, bygger videre på den norske ledermodellen og Relasjonsledelse. Det vil være en stor fordel, men ikke en forutsetning, at deltagerne tidligere har deltatt på det autorisasjonsstudie i Relasjonsledelse.

Studiet tar utgangspunkt i ulike dimensjoner fra relasjonskompetansehjulet til Jan Spurkeland, og beskriver ”hvordan” den enkelte leder kan legge til rette for motivasjon, energi og resultater gjennom å opptre relasjonskompetent.

Alle de nye studiene vil ha samme form som tidligere studier i Relasjonsledelse. Deltagerne vil gjennomgående presenteres for nære og tilpassede forelesninger samt praktiske øvelser og case der det legges til rette for egenrefleksjon og læring, enkeltvis eller i gruppe. Vi vil ta utgangspunkt i erfaringer og opplevelser fra deltagernes egen arbeidshverdag, og målet er at studiene oppleves relevante og praksisnære.

Studiene kan holdes både som åpne og bedriftsinterne studier.

 

”Relasjonell håndtering av uenighet og konflikt”

To-dagers studie

I en arbeidshverdag der mange mennesker skal samarbeide for å nå felles mål, vil uenighet, usikkerhet, motstand og uro kunne oppstå. Dette må håndteres på en god måte av relasjonslederen.

Vi vil i dette studiet ha spesielt fokus på det relasjonelle motet som kreves i denne sammenheng, samt se nærmere på hvordan lederen kan legge til rette for balanse og likeverd gjennom emosjonell modenhet og relasjonell konflikthåndtering.

 

”Endring og utvikling gjennom relasjonsledelse”

To-dagers studie

Dagens arbeidsliv stiller høye krav til effektivitet samt evne til tilpasning og omstilling.

I møte med raske en­dringer i omgivelsene, må relasjonslederen ha et positivt forhold knyttet til endring, samt en kreativ og nytenkende innstilling.

Vi vil i dette studiet gi en grunnleggende kunnskap om hvordan en som leder kan legge til rette for endringsvilje, motivasjon, læring og utvikling i. I denne sammenheng vil vi også ta noe tak i de emosjonelle dimensjonene kreativitet og humor.

 

”En relasjonsleder er en Prestasjonshjelper”

To-dagers studie

Det å gå inn i ledelse er et etisk valg, og en relasjonsleder må være bevisst sitt lederskap. De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs, og ved å opptre som en prestasjonshjelper, legger relasjonslederen til rette for at medarbeiderne kan oppleve seg psykisk sterkere, mer kompetent og gis mulighet til å være/bli ”sitt beste jeg”.

Vi vil i dette studiet ha fokus på hva det vil si å være en ”prestasjonshjelper”, og se nærmere på hvordan en relasjonsleder kan tilrettelegge for en mestringskultur der den enkelte ansatte opplever seg sett og verdsatt og får tatt ut sitt fulle potensiale.

 

”Relasjonell møteledelse”

En-dags studie

En leders hverdag består i stor grad av å planlegge, gjennomføre og følge opp møter med andre mennesker enten en til en eller i grupper. Å kunne avholde møter som deltakerne gleder seg til å delta på, hvor de opplever å bli sett og hørt, hvor eierskapet til vedtakene er stort og der avgjørelsene blir gjennomført på en effektiv måte, er en drøm mange har.

Gjennom å løfte relasjonskompetanse inn som en viktig del av møteledelsen, og ved å gi strukturelle verktøy til planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter, setter vi deltakerne i stand til å kommer nærmere drømmen om det effektive, engasjerende og motiverende møtet.

 

”Konfliktløsning og kommunikasjonsregler”

En- til tre-dagers studie

Av og til opplever vi konflikt med kollega eller leder som er så alvorlig at vi behøver hjelp for å komme videre. Vi tar på oss oppdrag med å løse slike konflikter og det gjør vi sammen med kundene våre på 3 dager. Deretter møtes vi 2 dager til i løpet av et halvt år for å sikre at konflikter ikke oppstår på nytt.

Vi kan også avholde studie i kommunikasjonsregler for å forebygge konflikter – alt fra noen timer til 2 – 3 dager.

 

Påmelding til autorisasjonsstudie i Relasjonsledelse gjøres i vår studieplan. Øvrige studier arrangeres på forespørsel.