Relasjonspedagogikk

Relasjonspedagogikk tar utgangspunkt i relasjonskvaliteten mellom lærer og elev. Nyere forskning viser at pedagoger som fokuserer på nærhet og forståelse for den enkelte elev, oppnår sterke læringsresultater. Den pedagogiske tenkningen forutsetter at pedagogen tar i bruk relasjonelle holdninger, evner og ferdigheter.

Gjennom å investere i relasjonsbygging til elevene, vil det oppstå et klima for trivsel og læring. Gjennom gode relasjoner skapes det beste  grunnlaget for læring og utvikling. Pedagogens relasjonskompetanse har avgjørende betydning for læringsresultatene.

Definisjon:

”En pedagogikk som omfatter all samhandling i skolen for elevens beste”

Gjennom gode relasjoner skapes det beste grunnlaget for læring og utvikling. Relasjonen elev-lærer skaper mest. Relasjonsledelse Norge sin opplæring og veiledning innen relasjonspedagogikk, reflekterer blant annet rundt følgende undertema:

  • Elevsynet i praksis
  • Tillit som basis for læring
  • Dialogen som verktøy i læring og utvikling
  • Tilbakemeldingsferdigheter
  • Pedagogisk musikalitet; tilpasning til den enkelte
  • Elevens læringsprofil
  • Pedagogers prefererte praksis
  • Foreldresamarbeidet


Vi leverer studier, seminarer og veiledning i bruk av relasjonspedagogikk til utdanningsinstitusjoner.

Bok: Relasjonspedagogikk

Bok: Relasjonspedagogikk

Forfatter: Jan Spurkeland
(Fagbokforlaget 2011)

Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen lærer–elev, den viktigste enkelt-faktoren for læring. Pedagogisk tilrettelagt for studier og personlig utvikling.